دوره ها

دوره های آنلاین زبان

آموزش زبانهای آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ترکی استانبولی، روسی، عربی، اسپانیایی، ایتالیایی

آموزش آنلاین تست های بین المللی آیلتس، تافل، جی آر ای و پی تی ای و آموزش مجازی آزمونهای داخلی

دوره های آموزش زبان سپانو مانند دوره های حضوری و حتی بهتر هستند!

برنامه دوره های بلند مدت و کوتاه مدت حضوری، آنلاین و هیبرید

زبانشاخصروز شروعماهسالوضعیتروز 1 ساعت 1روز 2ساعت 22مبلغ دورهاستادکتابظرفیت دوره
ترمیک A1 انگلیسی1032021400ثبت نامدوشنبه7-8.5چهارشنبه7-8.5282000حبیب زادهامریکن8
انگلیسی اسپکینگ فشرده 122121400ثبت نامندارد0چهارشنبه6-7.5450000بهبهانیندارد8
ترمیک A1 ترکی استانبولی1301921400ثبت نامیکشنبه6-7.5چهارشنبه6-7.5611000پریشانیاستانبول8
فشرده B1  آلمانی1352021400ثبت نامدوشنبه10.5-1.5ندارد01950000رئوفاشتارتن8
ترمیک A1 روسی1621121400ثبت نامشنبه3.5-5چهارشنبه3.5-5611000علویژیلی بیلی8
فشرده A1 انگلیسی هیبرید1641921400ثبت نامیکشنبه5.5-8.5چهارشنبه5.5-8.51333000موتاباینترو8
ترمیک B2 آلمانی183221400ثبت نامندارد0پنج شنبه1.5-3932500مزینیزیشا8
ترمیک A1 فرانسوی1241121400ثبت نامشنبه7-8.5سه شنبه7-8.5611000جباری التر8
ترمیک A1 فرانسوی1581121400ثبت نامشنبه5.5-7سه شنبه5.5-7611000جباری التر8
ترمیک A2 انگلیسی1121121400ثبت نامشنبه7.5-9دوشنبه7.5-9311000رمضانپورامریکن8
فشرده A1 آلمانی آنلاین1902021400ثبت نامدوشنبه3.0-6.0پنج شنبه3.0-6.01448000ابراهیم زادهاشتارتن8
فشرده A1 فرانسوی آنلاین1001921400ثبت نامیکشنبه5.0-8.0سه شنبه5.0-8.01448000منفردتکسی8
ترمیک A1 ترکی استانبولی1611121400ثبت نامشنبه7/0-8/5سه شنبه7/0-8/5611000قدرتیاستانبول8
ترمیک A1 انگلیسی1441121400ثبت نامشنبه7-8.5سه شنبه7-8.5268000قناعت گرامریکن8
فشرده A1 اسپانیایی1891121400ثبت نامنداردنامشخصچهارشنبهنامشخص437000گل محمدیسونیا8
ترمیک A1 انگلیسی آنلاین1991121400ثبت نامشنبه8.5-10چهارشنبه8.5-10268000رئوفیآمریکن8
فشرده A1 آلمانی آنلاین 2001121400ثبت نامشنبه3.0-6.0چهارشنبه3.0-6.01828000افتخاریاشتودیو8
ترمیک B1 انگلیسی  1091921400ثبت نامیکشنبه7-8.5سه شنبه7-8.52960008
ترمیک A1 آلمانی1381921400ثبت نامیکشنبه4.5-6سه شنبه4.5-6611000افتخاریاشتارتن8
فشرده A1 آلمانی  1551921400ثبت نامیکشنبه2.5-5.5سه شنبه2.5-5.51448000رحمانی نیااشتارتن8
فشرده A1 ایتالیایی1292021400ثبت نامدوشنبه0چهارشنبه01448000پور ایمانیاسپرسو8
ترمیک B1 آلمانی1511821400ثبت نامشنبه4-5.5دوشنبه3-4.5641000لشکریاشتارتن8
فشرده B1  آلمانی1321921400ثبت نامیکشنبه3-5.5سه شنبه3-5.51950000نامشخصاشتارتن8
فشرده B2  آلمانی1431121400ثبت نامشنبه4.0-7.0چهارشنبه4.0-7.02071000مزینیزیشا8
فشرده A2 اسپکینگ انگلیسی1931521400ثبت نامنا مشخصنامشخصچهارشنبهنامشخص450000بهبهانیندارد8
فشرده B1 اسپکینگ انگلیسی1941521400ثبت نامنا مشخصنامشخصچهارشنبهنامشخص450000بهبهانیندارد8
فشرده B2 اسپکینگ انگلیسی1951521400ثبت نامنا مشخصنامشخصچهارشنبهنامشخص450000بهبهانیندارد8
فشرده A1 انگلیسی آنلاین1961121400ثبت نامشنبه5.0-8.0چهارشنبه5.0-8.01333000حبیب زادهاینترو8
فشرده A1 ژاپنی 1971521400ثبت نامنا مشخصنامشخصچهارشنبهنامشخص1500000ایمانیمینانو8
فشرده A1 آلمانی آنلاین1981521400ثبت نامهمه روزه10-1.0ندارد0949000افتخاریاشتودیو8
فشرده B2 آلمانی آنلاین1922021400ثبت نامدوشنبه12-3.0پنج شنبه12-3.02071000ابراهیم زادهاشتارتن8
فشرده A1 آلمانی آنلاین1201721400ثبت نامندارد0جمعه3.0-6.01448000ابراهیم زادهاشتارتن8
فشرده A1 آلمانی آنلاین1911721400ثبت نامندارد0جمعه11-3.01448000ابراهیم زادهاشتارتن8
فری دیسکاشن آلمانی1011821400ثبت نامندارد0چهارشنبه7.5-9450000قمریآلمانی8
ترمیک B1 انگلیسی1151821400ثبت نامشنبه7-8.5دوشنبه7-8.5365000امیرانیامریکن8
فری دیسکاشن آلمانی1181821400ثبت نامشنبه0سه شنبه0311000نامشخصندارد8
ترمیک A1 ترکی استانبولی1601821400ثبت نامشنبه5.5-7سه شنبه5.5-7611000قدرتیاستانبول8
ترمیک A2 انگلیسی نوجوانان1251921400ثبت نامیکشنبه4.15-5.45سه شنبه4.15-5.45268000میرزاییتین تو تین8
ترمیک A1 آلمانی1561921400ثبت نامیکشنبه7-8.5چهارشنبه7-8.5611000زبردستاشتارتن8
فشرده A1 فرانسوی1591921400ثبت نامیکشنبه4.5-7.5پنج شنبه4.5-7.51158500جباری تکسی8
فشرده B1  آلمانی1362021400ثبت نامدوشنبه3.0-6.0پنج شنبه4.5-61950000قمریاشتارتن8
ترمیک A1 انگلیسی نوجوانان1271921400ثبت نامیکشنبه4-5.5چهارشنبه4-5.5268000رمضانپورفور کرنرز8
انگلیسی آنلاین کودکان 1212721400ثبت نامدوشنبه4.5-6پنج شنبه10.5-12268000ملاپورفامیلی8
ترمیک B1  انگلیسی 1082521400ثبت نامشنبه4-5.5پنج شنبه3-4.5296000کارگرامریکن8
ترمیک A1 انگلیسی کودکان1852521400ثبت نامشنبه6-7.5دوشنبه6-7.5268000پژوهندهفرست8
ترمیک A1 انگلیسی کودکان1861921400ثبت نامیکشنبه6-7.5سه شنبه6-7.5268000ممیزفامیلی8
ترمیک A1 انگلیسی نوجوانان1871921400ثبت نامیکشنبه4-5.5سه شنبه4-5.5268000علویتین تو تین8
ترمیک A1 انگلیسی نوجوانان1881921400ثبت نامیکشنبه6-7.5سه شنبه6-7.5268000بایزدانتین تو تین8
ترمیک A2 انگلیسی1021921400ثبت نامیکشنبه5.5-7سه شنبه5.5-7282000رمضانپورامریکن8
ترمیک B1 انگلیسی آنلاین 1072721400ثبت نامدوشنبه6-7.5چهارشنبه6.7.5296000هنرپرستامریکن8
فشرده A2 آلمانی1771921400ثبت نامیکشنبه6-8.5سه شنبه6-8.51828000افتخاریاشتارتن8
ترمیک B1 انگلیسی1142721400ثبت نامدوشنبه7.5-9چهارشنبه7.5-9311000کارگرامریکن8
فشرده B1  آلمانی1391921400ثبت نامیکشنبه2.5-5.5سه شنبه2.5-5.51950000مزینیاشتارتن8

فقط کارت به کارت کن و عکس فیش رو برامون بفرست

شماره واتس آپ ثبت نام :  مشاوره بگیر، مطمعن شو و ثبت نام کن!

09215231719 

شماره کارت :

6079…5156….0810….5029

amozesh online sepano
تبلت، موبایل و یا لپ تاپ و کامپیوتر شخصی و یک اینترنت خوب تنها پل میان شما و کلی دوره زبان جذابه!

شما در پای کامپیوترتان و یا موبایل در دست بنشینdد و آموزش زبان را از طریق سامانه آنلاین سپانو یادبگیرید

 • کلاسهای مجازی آموزش انگلیسی
 • دوره های آموزش آنلاین زبان آلمانی
 • دوره های آموزش آنلاین زبان فرانسوی
 • دوره های آموزش مجازی زبان ترکی استانبولی
 • دوره های مجازی آموزش زبان روسی
 • دوره های خصوصی آموزش آنلاین عربی
 • دوره های خصوصی آموزش آنلاین اسپانیایی
 • دوره های خصوصی آموزش آنلاین ایتالیایی
 • دوره های خصوصی آموزش آنلاین چینی
 • دوره های خصوصی آموزش آنلاین کره ای
 • آموزش آنلاین آزمون گوته و آلمانی
  • دوره مجازی آزمون A1 گوته
  • دوره مجازی آزمون A2 گوته
  • دوره مجازی آزمون B1 گوته
  • دوره مجازی آزمون B2 گوته
  • دوره مجازی آزمون testdaf
  • آموزش مجازی آزمون تلک Telc
 • آموزش آنلاین تست های فرانسوی
  • TCF، DELF, DALF TCFQ
کلاس های آنلاین زبان سپانو
همه زبان ها را آنلاین یاد بگیر!! تنها کافیست دوره مورد نظرت را با یک کلیک انتخاب کنید